Ni legu Esperante!Leciono 1   Leciono 2   Leciono 3

Leciono 1

Somere mi finis gimnazion kaj venis por dusemajna ripozo al maro.

Antaŭe mi neniam vidis la maron. Mia naska urbo situis en la montaro, kaj pri la maro mi havis naivan palan imagon.

Dum semajnoj mi vagis sola sur bordo, naĝis. Кiam mi vekiĝis, mi staris antaŭ la fenestro en la hotela ĉambro, rigardis la maron. Al mi ŝajnis, ke ĝi ekzistis ne nur antaŭ miaj okuloj, sed ankaŭ en mi mem, kaj matene kune kun mi, ankaŭ la maro vekiĝis el profunda dormo.

In English

In the summer I finished high school and came for a two-week rest to the sea.

I had never seen the sea before. My hometown was in the mountains, and I had a naive pale image of the sea.

For weeks I wandered alone on shore, swam. When I woke up, I was standing in front of the window in the hotel room, looking at the sea. It seemed to me that it existed not only before my eyes but also in me (myself), and in the morning along with me, the sea awoke from a deep sleep too.

По-русски

Летом я окончил гимназию и приехал на двухнедельный отдых на море.

Я никогда раньше не видел моря. Мой родной город был расположен в горах, и о море у меня был наивное бледное представление.

Неделями бродил один по берегу, плавал.

Проснувшись, я стоял перед окном в гостиничном номере и смотрел на море. Мне казалось, что оно существовало не только перед моими глазами, но и во мне самом, а утром вместе со мной море тоже пробуждалось от глубокого сна.

Leciono 2

En la krepusko de la silentaj antaŭvesperoj, mi iris sur la bordon kaj rigardis sunsubiron. En mia vivo, mi neniam vidis tiajn majestajn sunsubirojn. Riverego el fandita kupro elverŝiĝis sur la ondojn, ĝi lante naĝis kaj poste nesenteble dronis en la maro, sub vualo de la nokto.

La maro allogis, sed ankaŭ timigis min. Rigardante ĝian senlimon, mi havis la senton, ke mi estas neniu – homo sen nomo, sen biografio.

Klarigoj Esperante

al-logi ~ altiri. Ekzemple: La laboro allogis min per bona salajro.
droni ~ malaperi sub la surfaco de akvo. Ekzemle: ŝipo dronis.
fandi: likvigi per varmo solidan substancon. Ekzemple: la suno fandas glacion
krepusko: nehela lumo antaŭ malapero de la suno
lente = malrapide
limo: linio, kie io finiĝas.
ne-sent-ebl-e dronis = dronis tiel, ke oni tion apenaŭ rimarkis.
sun-sub-iro: iro de la suno sub la horizonto
verŝi: fluigi likvon el ujo. Ekzemple: verŝi vinon el butelo en glason

In English

In the quiet late afternoon twilight, I came ashore and watched the sunset. I have never seen such magnificent sunsets in my life. The river of molten copper poured over the waves, floated slowly and then imperceptibly sank into the sea under cover of night.

The sea beckoned, but also frightened me. Looking at its infinity, I had the feeling that I was nobody - a person without a name, without a biography.

По-русски

В сумерках тихих предвечерних (часов) я приходил на берег и смотрел на закат. Таких величественных закатов я в жизни не видел. Река расплавленной меди разливалась по волнам, медленно плыла и затем незаметно тонула в море под покровом ночи.

Море манило, но и пугало меня. Глядя на его безграничность, у меня возникало ощущение, что я никто - человек без имени, без биографии.

Leciono 3

En la restadejo ripozis ĉefe fremdlandanoj, kiuj eble ĉiusomere estis ĉi tie. Iliaj senfizionomiaj vizaĝoj esprimis lacon, melankolion kaj emon por nenio. Ŝajnis al mi, ke ili tial estas ĉe la maro, ĉar ili ne povas elpensi por si mem alian, pli agrablan someran programon. Vespere ili sidis en la restoracioj kaj danctrinkejoj, matene kuŝis sur la strando, kaj iliaj dikaj nudaj korpoj similis al senformaj makuloj sur la fono de la mara bluo.

La strando ĉiam svarmis de homoj. Tie eĥiĝis senĉesa bruparolo kaj odoris de ŝmiroleoj. Tial mi malofte iris tien.

Klarigoj

Bruo ~ senharmoniaj kaj ofte laŭtaj sonoj: Oni fermis la pordon kun bruo. (noise = шум)
Ĉesi ~ plu ne esti: La pluvo ĉesis kaj la suno ekbrilis. (to stop = останавливаться)
Senĉesa ~ daŭra, konstanta, neinterrompita: Senĉesa pluvo. (uninterrupted=безостановочный)
Fremda ~ de alia lando: Li komprenis fremdajn lingvojn. (foreign = иностранный)
Emo = inklino ~ celado de la animo al io: Mi sentas inklinon al ekzaktaj sciencoj. (inclination = склонность)
Makulo ~ malpura loko sur io: Inka makulo. (spot = пятно)
Restadejo = hotelo (hotel =отель)
Resti ~ esti en la sama loko aŭ pozicio: Hodiaŭ mi restas hejme. (to stay = оставаться)
Ŝmiri ~ meti likvan, grasan aŭ gluan substancon sur la surfaco de io: Ŝmiri buteron sur pano. (to
grease = намазывать)
Strando= plaĝo ~ loko sur bordo de maro por ripozo: Homoj sur strando kuŝas sub radioj de la suno. (beach = пляж)

In English

Mostly foreigners stayed at the hotel, who may have been here every summer. Fatigue, melancholy and lack of desire were on their expressionless faces. It seemed to me that they were at sea, because they could not come up with another, more pleasant summer program. In the evening they sat in restaurants and bars with a disco, in the morning they lay on the beach, and their fat naked bodies seemed shapeless spots against a dark blue background.

The beach has always been packed with people. There was a continuous noise of voices and it smelled of skin oil. That's why I rarely went there.

По-русски

В отеле отдыхали в основном иностранцы, которые, возможно, бывали здесь каждое лето. На их невыразительных лицах была усталость, меланхолия и отсутствие желаний. Мне казалось, что они были на море, потому что не могли придумать себе другой, более приятной летней программы. Вечером они сидели в ресторанах и барах с дискотекой, утром лежали на пляже, и их толстые обнаженные тела казались бесформенными пятнами на темно-синем фоне моря.

Пляж всегда был переполнен людьми. Там слышался непрерывный шум голосов, и пахло маслом для кожи. Вот почему я редко туда ходил.